Policy för mänskliga rättigheter 

POLICYSYFTE

Trex Company, Inc. (”Trex”) tror på grundläggande standarder som stödjer vårt åtagande att värdera och respektera våra anställda, våra affärspartner, våra kunder och våra samhällen. Vi har antagit denna policy för mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet för att beskriva våra värderingar relaterade till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter och för att understryka vår filosofi om hur vi bedriver vår verksamhet. Trex följer alla tillämpliga nationella lagar och internationella fördrag om mänskliga rättigheter, sociala rättigheter och arbetsrättigheter, i enlighet med principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Alla anställda är ansvariga för att följa denna policy, som är offentligt tillgänglig på vår webbplats och kommuniceras internt till alla anställda. Ledningen kommer att uppmuntra anställda att förstå denna policy och tillämpliga lagar relaterade till den. Bristande efterlevnad, beroende på omständigheterna, kan leda till allvarliga disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning.

Trex strävar efter att göra affärer med partners – kunder, leverantörer och entreprenörer – som delar samma engagemang för mänskliga rättigheter som vi har.

MÅNGFALD OCH DISKRIMINERING

Trex är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och förbjuder diskriminering baserat på ras, hudfärg, religion, kön, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, veteranstatus, graviditet, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck eller någon annan anledning som är förbjuden enligt tillämplig lag. Dessutom inser Trex i synnerhet fördelarna med mångfald och inkludering och behovet av att respektera och skydda minoriteters och kvinnogruppers rättigheter. 

TRAKASSERIFÖRBUD OCH DISCIPLINÄRA METODER

Trex har åtagit sig att behandla anställda med respekt och värdighet och tillhandahålla en arbetsplats fri från sexuella trakasserier eller andra olagliga trakasserier. Vi tolererar inte trakasserier av anställda av chefer eller medarbetare. Vi kommer också att sträva efter att skydda anställda från trakasserier av icke-anställda på arbetsplatsen. Alla Trex-anställda förväntas behandla sina medarbetare och anställda hos våra kunder och leverantörer med värdighet och respekt. Alla former av psykiska, fysiska, sexuella eller verbala övergrepp, hot eller kroppslig bestraffning tolereras inte.

ERSÄTTNING OCH ARBETSTID

Trex kräver efterlevnad av alla tillämpliga kompensationslagar, inklusive de som gäller minimilön, arbetstider, viloperioder och övertidsarbete.  Som arbetsgivare för lika anställningsmöjligheter har Trex åtagit sig att tillhandahålla rättvis lön för alla våra anställda.

BARN OCH TvingAT LABOR

Trex kommer inte att anställa någon under 16 år i någon position. Arbetstagare under 18 år ska inte utföra farligt arbete. Om unga arbetstagare omfattas av obligatorisk utbildningslagstiftning ska de endast arbeta utanför skoltiden och ska inte arbeta under natttimmar.

Trex kommer inte att tillåta några arbetsmetoder som använder fängelse-, slav-, tvångs-, bunden- eller kontraktsarbete i vår verksamhet och kommer inte att delta i någon annan form av obligatoriskt arbete som människohandel.

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Trex kommer att sträva efter att tillhandahålla en trygg och säker affärsmiljö för att skydda våra anställda, produkter, material, utrustning, system och information. Trex kommer att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö som uppfyller alla tillämpliga lagar avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Dessutom ska effektiva åtgärder vidtas för att förhindra hälso- och säkerhetsincidenter och arbetsskada och/eller sjukdom. Vi strävar efter ständiga förbättringar av våra produkter och processer för att minimera avfall och skydda miljön. Vi arbetar också med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan i hela leveranskedjan. Dessutom erkänner Trex rätten till vatten som en grundläggande mänsklig rättighet. 

SKYDDA ANSTÄLLDAS INTEGRITET

Trex har åtagit sig att tillhandahålla integritetsskydd för anställdas uppgifter som underhålls av oss. Medarbetaruppgifter kommer endast att användas i syfte att stödja vår verksamhet och tillhandahålla personalförmåner. Trex har skyddsåtgärder på plats för att säkerställa att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst och avslöjande, inklusive att begränsa åtkomsten till sådana uppgifter endast till personer med ett legitimt affärssyfte.

FRIHET FRÅN FÖRKNIPPNING

Trex anser att relationerna med sina anställda är bra. Även om vi inte tror att anställda behöver någon tredje part för att stå mellan dem och Trex, inser vi att våra anställda har rätt att välja vilka, om några, organisationer de går med i.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

Trex inköpsavdelning ansvarar för att säkerställa att inköp görs från källor som arbetar med etiska och ansvarsfulla affärsmetoder. Vi utför bedömningar av leveranskedjan när det anses nödvändigt i förhållande till betydelsen av inköpet och affärsmöjligheten. Bedömningar inkluderar personliga granskningar och rundturer av driftsanläggningar och omfattar leverantörskvalitet, arbetspraxis, efterlevnad av statliga bestämmelser och säkerhet.

VÄGLEDNING OCH RAPPORTERING FÖR ANSTÄLLDA

Trex strävar efter att skapa arbetsplatser där öppen och ärlig kommunikation mellan alla anställda värderas och respekteras. Vi åtar oss att följa tillämpliga arbets- och anställningslagar oavsett var vi är verksamma. Vi säkerställer också att anställda är medvetna om denna policy genom utbildning. Alla anställda som har frågor om denna policy eller som vill rapportera en potentiell överträdelse av denna policy konfidentiellt ska ta upp dessa frågor och problem med den lokala ledningen, personalavdelningen eller den juridiska avdelningen. Anställda kan också rapportera misstänkta policyöverträdelser via Trex jourlinje för styrning (800-719-4916). Ingen vedergällning eller vedergällning kommer att vidtas mot någon anställd för att ha tagit upp problem enligt denna policy. Trex kommer att undersöka, åtgärda och svara på anställdas problem och kommer att vidta lämpliga korrigerande åtgärder som svar på eventuella överträdelser. Denna policy är i linje med Trex företagsuppförande- och etikkod.

(ALLA PRODUKTER ÄR INTE TILLGÄNGLIGA I ALLA LÄNDER.)