Policy om de mänskliga rättigheterna

POLICYSYFTE

Trex Company, Inc. (”Trex”) tror på grundläggande standarder som stödjer vårt åtagande att värdera och respektera våra medarbetare, affärspartner, kunder och samhällen. Vi har anammat den här policyn om mänskliga rättigheter över hela vår verksamhet för att kunna uppfylla våra värden relaterade till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och för att understryka vår filosofi om sättet vi följer för att bedriva vår verksamhet. Trex följer alla tillämpliga nationella lagar och internationella avtal gällande mänskliga rättigheter, sociala rättigheter och arbetsrätt, i enlighet med de principer som finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Alla medarbetare ansvarar för att följa den här policyn, som är offentligt tillgänglig på vår webbplats och som kommuniceras internt till alla medarbetare. Ledningen kommer att uppmuntra medarbetare att förstå den här policyn och de tillämpliga lagar som är knutna till den. Icke-efterlevnad kan beroende på omständigheterna resultera i allvarliga disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning.

Trex vill göra affärer med partner – kunder leverantörer och entreprenörer – som delar samma åtagande gentemot de mänskliga rättigheterna som det vi har.

MÅNGFALDHET OCH DISKRIMINERING

Trex är en arbetsgivare som ger lika möjligheter till alla anställda och förbjuder diskriminering som baseras på etnisk tillhörighet, färg, religion, kön, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning, veteranstatus, graviditet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck eller på någon annan grund som förbjuds enligt tillämplig lag. Därutöver stöder Trex fördelarna med mångfald och inkludering och behovet av att respektera och skydda minoriteters och kvinnors rättigheter.

FÖRBUD MOT TRAKASSERIER OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Trex har åtagit sig att behandla medarbetare med respekt och värdighet och att tillhandahålla en arbetsplats som är fri från sexuella trakasserier eller andra typer av trakasserier. Vi kommer inte att tolerera några trakasserier av någon av våra anställda, vare sig av chefer eller medarbetare. Vi kommer även att sträva efter att skydda medarbetare från trakasserier av icke-anställda på arbetsplatsen. Alla Trex-medarbetare förväntas behandla sina kollegor och våra kunders och leverantörers medarbetare med värdighet och respekt. Alla typer av psykiska fysiska, sexuella eller verbala missbruk, skrämseltaktiker eller kroppsliga bestraffningar kommer inte att tolereras.

LÖN OCH ARBETSTIDER

Trex kräver efterlevnad av alla tillämpliga lönelagar, inklusive de relaterade till minimilön, arbetstider, viloperioder och övertidsarbete.

BARNARBETE OCH TVÅNGSARBETE

Trex kommer inte att anställa någon under 16 för någon tjänst. Arbetare under 18 bör inte utföra farliga arbeten. Då unga arbetare är föremål för skolpliktslagar skall de enbart arbeta utanför skolans tider och inte nattetid.

Trex kommer inte att tillåta några arbetsmetoder som använder fångar, slavar som är tvingade, bundna eller kontraktsarbetar i våra verksamheter och inte att delta i någon annan typ av tvångsarbete, såsom trafficking.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

Trex kommer att försöka erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, för att skydda våra medarbetare, produkter, system, uppgifter, vårt material och vår utrustning. Trex kommer att tillhandahålla en säker och sund arbetsmiljö som uppfyller alla tillämpliga lagar gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Utöver detta skall effektiva åtgärder vidtas för att undvika hälso- och säkerhetsincidenter och arbetsskada och/eller sjukdom. Vi strävar efter kontinuerlig förbättring i våra produkter och processer för att minimera avfallet och skydda miljön. Vi samarbetar också med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan genom hela leveranskedjan. Dessutom stöder Trex rätten till vatten som en grundläggande mänsklig rättighet.

SKYDDA MEDARBETARINTEGRITETEN

Trex har åtagit sig att erbjuda integritetsskydd för alla medarbetaruppgifter som vi lagrar. Medarbetaruppgifter kommer enbart att användas i syfte att stödja våra verksamheter och tillhandahålla medarbetarförmåner. Trex har skydd på plats för att garantera att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst och utlämning, inklusive begränsad åtkomst till sådana uppgifter, enbart av de personer som har ett legitimt affärssyfte att känna till dem.

FÖRENINGSFRIHET

Trex anser sig ha en god relation med sina medarbetare. Även om vi inte anser att medarbetare behöver en tredjepart som förmedlar mellan dem och Trex, erkänner vi att våra medarbetare har rätten att välja vilken, om någon, organisation de vill gå med i.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

Trex inköpsavdelning ansvarar för att garantera att köp genomförs från källor som använder en etisk och ansvarsfull affärspraxis. Vi genomför enbart bedömningar av leverantörskedjan då vi anser att det behövs i relation till vikten av köpet och affärsmöjligheten. Bedömningarna inkluderar personliga granskningar och översyn av driftsanläggningar och täcker leverantörskvalitet, arbetskraftspraxis, efterlevnad av myndighetens bestämmelser och säkerhet.

HJÄLP OCH RAPPORTERING FÖR MEDARBETARE

Trex strävar efter att skapa en arbetsplats där öppna och ärliga kommunikationer bland alla medarbetare värderas och respekteras. Vi har åtagit oss att efterleva tillämpliga arbets- och anställningslagar där vi bedriver vår verksamhet. Vi ser även till att våra medarbetare känner till den här policyn genom att utbilda dem. Alla medarbetare som har eventuella frågor om den här policyn eller som konfidentiellt skulle vilja anmäla en potentiell överträdelse av den här policyn, bör ta upp dessa frågor och farhågor med den lokala ledningsgruppen, HR-avdelningen eller den juridiska avdelningen. Medarbetare kan även anmäla misstänkta överträdelser av policyn via Trex jourlinje, Trex Governance Hotline (800-719-4916). Inga repressalier eller någon vedergällning kommer att ske mot någon medarbetare som tar upp en farhåga i enlighet med den här policyn. Trex kommer att utreda, lösa och besvara farhågor som våra medarbetare kan ha och vidta korrigerande åtgärder för att besvara eventuella överträdelser. Den här policyn överensstämmer med Trex uppförande- och etikkod.